Des de la seva implementació el 2013, el model 720 ha estat objecte de controvèrsia a causa de l’obligació de declarar els actius i drets a l’estranger. La Llei 7/2012 va introduir disposicions addicionals a la Llei General Tributària, establint un règim sancionador estricte per a aquells que no compleixin amb aquesta obligació.

No obstant això, resolucions recents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i del Tribunal Suprem han posat en qüestió la legalitat d’aquest règim i han establert precedents significatius. El TJUE va emetre una sentència el 27 de gener de 2022 (assumpte C‑788/19) declarant que tant el règim sancionador com la consideració de guanys no justificats del model 720 eren contraris al Dret de la Unió Europea.

Basant-se en aquesta sentència, el Tribunal Suprem va dictaminar la nul·litat de les regularitzacions basades en guanys no derivats de transmissions i les sancions imposades, considerant-les contràries al Dret de la Unió Europea.

En aquest context, s’ha conegut una notícia rellevant: el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha començat a resoldre favorablement els expedients de nul·litat de ple dret de les sancions imposades per l’Agència Estatal d’Administració Tributària als contribuents que no van presentar les declaracions corresponents utilitzant el model 720.

Aquesta acceptació per part d’Hisenda de la nul·litat de les sancions imposades per la no presentació o presentació incorrecta del model 720 representa un reconeixement significatiu de la il·legalitat de les sancions imposades, la qual cosa brinda als contribuents afectats l’oportunitat d’iniciar un procediment de nul·litat de ple dret d’aquestes sancions, fet de gran importància per a aquells afectats per les sancions del model 720.

Els procediments de revisió i declaració de nul·litat de ple dret en l’àmbit tributari són coneguts per la seva alta complexitat i requereixen un profund coneixement de la legislació tributària i de la normativa de la Unió Europea. En aquest sentit, comptar amb assessorament especialitzat és fonamental per assegurar les possibilitats d’èxit del procediment.

A addwill, comptem amb experts en Procediments Tributaris i fiscalitat de persones físiques i Grans Patrimonis, que poden tenir un paper clau en la defensa dels interessos dels contribuents en aquest tipus de procediments i brindar el suport necessari en aquesta mena de procediments.

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el telèfon +34 934 875 200 o l’email info@addwill.eu, o deixar la vostra consulta fent clic aquí.