Les empreses, administracions i altres organismes públics estan subjectes a la Llei de Morositat, la qual cosa significa que tenen l’obligació de complir els terminis de pagament establerts en aquesta llei.

Segons l’article 4 de la Llei de Morositat, si el contracte no estableix un termini de pagament, el deutor ha de pagar en un termini de 30 dies naturals després de la recepció dels béns o serveis. A més, el termini de pagament acordat entre les parts no pot excedir els 60 dies naturals.

Aquestes obligacions ja existien abans de la Llei “Crea y Crece”. Tot i això, després de l’aprovació d’aquesta llei, s’han introduït canvis a la Llei General de Subvencions, com la prohibició d’obtenir subvencions per a les empreses que no compleixin els terminis de pagament i la modificació de la definició de despeses subvencionables perquè només siguin elegibles si s’han pagat en termini.

Aquestes noves regulacions tenen un impacte directe als sol·licitants de subvencions i les seves despeses. És important entendre qui està obligat a complir aquestes noves regulacions, com les empreses han de demostrar que compleixen els terminis de pagament, i des de quan s’apliquen aquestes noves regulacions.

Les novetats més rellevants introduïdes a la modificació de la Llei General de Subvencions són les següents:

  • Les empreses que no compleixin els terminis de pagament previstos a la Llei de Morositat, no podran obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora per a subvencions d’import superior a 30.000 euros.
  • La definició de despeses subvencionables s’ha modificat per incloure només aquelles en què una empresa beneficiària hagi incorregut en les seves operacions comercials i que hagin estat abonades en un termini màxim de 60 dies des de la data de la factura. En cas contrari, aquestes despeses no seran considerades subvencionables.

Pel que fa als subjectes obligats a complir aquestes regulacions, totes les empreses, incloent-hi les societats, han de complir aquestes obligacions, excepte les administracions públiques que no formin part del sector públic empresarial.

S’ha de verificar de manera individual el compliment de les obligacions per determinar l’elegibilitat de les despeses, i s’aplica el criteri del moment en què s’efectua el pagament.

Per demostrar el compliment d’aquestes obligacions, les empreses poden presentar una declaració responsable i els comptes de pèrdues i guanys abreujats, o una certificació emesa per un auditor registrat al Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

Des d’addwill, us recomanem que reviseu els terminis de pagament de les factures aplicades a subvencions atorgades per tal de garantir que es compleix el termini màxim de pagament de 60 dies.

Estarem encantats d’ajudar-vos per a qualsevol dubte o qüestió que us sorgeixi, o si voleu ampliar la informació o requeriu assessorament sobre aquest tema per part dels nostres experts professionals.

Podeu contactar amb nosaltres a través de telèfon + 34 934 875 200, de l’email info@addwill.eu, o fent clic aquí.