Les empreses que formen part d’un grup d’empreses i, fins al 2021, s’han pogut beneficiar del criteri establert per la sentència del Tribunal Suprem 356/2018 de 6 de març del 2018, que considerava que, si les empreses del grup no tenien obligació de consolidar comptablement, no es podia prendre com a base de referència per pagar l’IAE la xifra de negocis del grup, sinó la individual de cada empresa, es veuran afectades pel canvi següent:

La Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra la pràctica de l’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc, ha modificat al seu article quinzè el redactat de la lletra c) de l’apartat 1 de l’article 82 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

En efecte, entre moltes altres coses, la referida Llei 11/2021 modifica el text que fins ara estava vigent quant a la consideració a l’IAE de l’import net de la xifra de negocis quan una empresa pertany a un grup, en el sentit de l’article 42.1 del Codi de comerç, i la novetat és que la norma modificada esmenta ara expressament: “amb independència de l’obligació de consolidació comptable”.

Això significa que, per als exercicis de 2022 en endavant, en els casos de grups d’empreses, s’haurà de tornar a l’anterior consideració: si hi ha control entre elles, ja sigui directe o indirecte, s’haurà de sumar l’import net de la xifra de negocis de totes elles i aquesta serà la que es considerarà per a totes, amb independència de la xifra de negocis individual de cadascuna de les components del grup.

Això implica, alhora, que, durant el mes de desembre, caldrà analitzar la necessitat de comunicar les altes o variacions que es puguin detectar, mitjançant el model 840 o similar, així com mitjançant el model 848 durant el mes de gener per comunicar la xifra de negocis del grup.

Per a qualsevol dubte o per obtenir més informació no dubti en contactar amb nosaltres.