La legislació vigent experimenta ajustos significatius en l’àmbit d’entitats sense ànim de lucre i mecenatge, amb la implementació del Llibre IV del Reial Decret-llei 6/2023, en vigor a partir de l’1 de gener de 2024.

Aquestes modificacions busquen millorar els incentius fiscals al mecenatge, abastant tant a individus com a empreses i no residents.

RÈGIM FISCAL ESPECIAL D’ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

Requisits de les Entitats Sense Ànim de Lucre:

Les entitats que busquen fins d’interès general, com la defensa dels animals, poden ser considerades sense ànim de lucre en complir certs requisits específics.

Exempcions de l’Impost sobre Societats:

S’estableix l’exempció de l’Impost sobre Societats per a les rendes derivades d’activitats com serveis socials, assistència i inclusió social, educació d’altes capacitats i recerca, desenvolupament i innovació, sempre que es realitzin en compliment del seu objectiu.

Exempcions de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU):

Es condiciona l’exempció en l’IIVTNU per a transmissions oneroses a que els terrenys compleixin amb requisits específics, i les entitats sense ànim de lucre estan exemptes quan l’obligació legal de satisfer aquest impost recau sobre elles.

INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE

Règim fiscal de donacions i aportacions:

S’introdueix la cessió gratuïta de béns mobles o immobles com una tipologia específica de donatiu deduïble. A més, s’estableix que els donatius, donacions i aportacions generaran deduccions sempre que el valor de béns o serveis rebuts no superi certs límits.

Deduccions per a contribuents de l’IRPF i Societats:

Els percentatges de deducció per a contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Societats s’ajusten, introduint nous límits i condicions. També s’estableix un règim específic de deducció per a contribuents de l’Impost sobre la Renda de no Residents.

Règim fiscal d’altres formes de mecenatge:

S’amplien les formes de col·laboració empresarial en activitats d’interès general, incloent la prestació de serveis. Es permet que la difusió de la participació del col·laborador en les activitats sigui realitzada tant pel col·laborador com per les entitats beneficiàries.

Aquestes modificacions apunten a reforçar la contribució a causes socials i culturals, promovent una participació més activa i eficaç en l’àmbit del mecenatge i les entitats sense ànim de lucre. És fonamental que les entitats i els donants es familiaritzin amb aquests ajustos per maximitzar l’impacte positiu de les seves contribucions en la societat.

A addwill ens posem a la vostra disposició per facilitar-vos informació més detallada o assessorament personalitzat.

Podeu contactar a través del telèfon +34 934 875 200 o del correu electrònic info@addwill.eu, o fent clic aquí.