A continuació, compartim les darreres consideracions de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) en relació amb la cessió de vehicles d’ús mixt a empleats.

Ens referim a l’“ús mixt” en aquells casos, molt habituals en el dia a dia de les empreses, en els quals l’empresa cedeix a l’empleat un vehicle per al seu ús tant per a la realització de les tasques pròpies del seu lloc de treball com per al seu ús particular fora de l’horari laboral.

Sobre aquesta qüestió, àmpliament controvertida durant molt de temps, l’AEAT ha publicat una nota a la seva pàgina web el 31 de juliol de 2023 en la qual es detalla el criteri administratiu respecte al tractament de l’IVA d’aquest tipus de cessions de vehicles, basant-se en la darrera jurisprudència aplicable a aquesta qüestió.

A continuació, resumim les conclusions clau d’aquesta nota.

Cessions Oneroses Subjectes a l’IVA

Segons la jurisprudència, les cessions de vehicles es consideren prestacions de serveis i, per tant, estan subjectes a l’IVA quan es realitzen a títol onerós.

Això significa que l’IVA s’aplica quan:

  • El treballador paga una part de l’ús del vehicle o es dedueix l’import corresponent del seu salari.
  • El treballador té l’opció de triar l’ús del vehicle entre diferents modalitats retributives.

En aquests casos, es considera que hi ha una contraprestació econòmica, i la cessió del vehicle es classifica com una prestació de serveis onerosa subjecta a l’IVA.

És important destacar que el fet que la cessió es consideri una retribució en espècie per a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) no determina automàticament que estigui subjecta a l’IVA.

Cessions Gratuïtes No Subjectes a l’IVA

D’altra banda, quan la cessió del vehicle és gratuïta per al treballador i el seu ús és completament voluntari, sense repercussions en les retribucions de l’empleat, no s’aplica l’IVA per cessió onerosa del vehicle. Això també és vàlid quan el treballador no realitza cap pagament ni tria entre diferents avantatges oferts per l’empleador en relació amb l’ús del vehicle.

No obstant això, i tal com s’exposarà més endavant, en aquests supòsits s’ha d’analitzar si estem davant el que tècnicament es denomina “autoconsum de serveis”, que pot estar igualment subjecte a l’IVA.

Determinació de la Base Imposable

La base imposable en els supòsits de cessió onerosa coincidirà amb el valor de mercat del vehicle.

Si el vehicle és propietat de l’empresari o professional, la base imposable serà el valor de mercat o, en absència d’una prestació de serveis comparable, la totalitat dels costos en què inclogui l’empresari o professional.

Si el vehicle s’utilitza en règim de lloguer o renting, la base imposable es determina per la quota de renting, ajustada pel percentatge de disponibilitat per a fins particulars.

És important destacar que la disponibilitat per a fins particulars s’avalua considerant la totalitat del temps anual que no coincideix amb la jornada laboral dels treballadors.

Possible Autoconsum de Serveis

En situacions en les quals s’hagi deduït el 100% de la quota d’IVA suportada en l’adquisició del vehicle i posteriorment es cedeixi gratuïtament a empleats sense concórrer l’onerositat, es considera una operació assimilada a una prestació de serveis.

En aquest cas, l’empresari o professional ha de determinar la base imposable d’acord amb el valor de mercat del vehicle, de la mateixa manera que s’ha exposat en el supòsit de la cessió onerosa.

No existència d’autoconsum en casos específics

Finalment, és rellevant ressaltar que no es produeix autoconsum en dues situacions específiques:

  1. Quan l’empresari o professional no ha suportat quota d’IVA en l’adquisició del vehicle, ja que en aquest supòsit l’autoconsum es considera no subjecte.
  2. Si l’empresari o professional va adquirir el vehicle amb la intenció d’afectar-lo parcialment a l’activitat i també cedir-lo gratuïtament a l’empleat des del moment de l’adquisició, només serà deduïble de la quota suportada el percentatge d’afectació a l’activitat, mentre que no podrà deduir-se la resta de la quota suportada, per la qual cosa no es produirà autoconsum de serveis subjecte per la cessió gratuïta del vehicle a l’empleat, en no existir dret a la deducció en aquest percentatge.

Aquestes precisions de l’AEAT proporcionen una guia valuosa per comprendre el tractament fiscal de les cessions de vehicles a empleats i prendre decisions informades en matèria d’IVA.

Si desitgeu més informació detallada o assessorament personalitzat sobre aquest tema, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

Podeu contactar a través del telèfon +34 934 875 200 o de l’email info@addwill.eu, o fent clic aquí.