El 30 de juny van entrar en vigor els nous permisos laborals establerts pel Reial Decret-llei 5/2023, de 28 de juny, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat. Aquest decret introdueix mesures addicionals per promoure la conciliació entre la vida familiar i professional dels progenitors i cuidadors, i també modifica l’Estatut dels Treballadors.

Entre les novetats destaquen la incorporació d’un nou permís per “causa de força major” remunerat per hores, l’augment en els dies de permís per malaltia o accident, i l’actualització del permís per defunció del cònjuge.

Permís de 5 dies per accident o malaltia i 2 per defunció del cònjuge

Dins les disposicions aprovades pel Govern, s’inclou un benefici anual remunerat de cinc dies per a situacions d’emergència com accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs a casa. Aquest permís pot sol·licitar-se per a familiars fins al segon grau o per a persones que conviuen amb l’empleat.

L’apartat 3 de l’article 37 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors ha sofert modificacions per incorporar aquestes noves mesures. S’ha afegit una nova clàusula, la b bis), i s’han modificat les clàusules existents a) i b). Aquestes clàusules ara es redacten de la següent manera:

  1. a) Quinze dies consecutius en cas de matrimoni o registre de parella de fet.
  2. b) Cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs a casa del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Això també s’aplica al familiar consanguini de la parella de fet, així com a qualsevol altra persona que conviu amb l’empleat en el mateix domicili i necessiti cures efectives.

         b bis) Dos dies per la defunció del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Si la persona treballadora necessita realitzar un desplaçament a causa d’aquest motiu, el termini s’ampliarà en dos dies.

És important tenir en compte les condicions i requisits establerts a la Llei per sol·licitar i fer ús d’aquests permisos.

Per hores per a la cura de menors per causes urgents

Aquest és un permís per “causa de força major” que es podrà distribuir per hores i permetrà als treballadors absentar-se del treball en casos de motius familiars urgents o inesperats. Aquest permís, que estarà retribuït, pot sumar un total de fins a 4 dies a l’any per a cada treballador.

D’acord amb la normativa, “la persona treballadora tindrà dret a absentar-se del treball per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

Les persones treballadores tindran dret a ser retribuïdes les hores d’absència per les causes previstes en el present apartat equivalents a quatre dies a l’any, d’acord amb l’establert en conveni col·lectiu o, si escau, en acord entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, aportant, si escau, acreditació del motiu d’absència.”

Aquestes disposicions permeten als treballadors comptar amb temps retribuït per fer front a situacions imprevistes o d’emergència que requereixin la seva presència immediata en assumptes familiars.

Permís parental de 8 setmanes

Igualment, s’ha aprovat un permís especial d’una durada no superior a 8 setmanes per a la cura de fills menors, que pot ser utilitzat de forma contínua o intermitent, a temps complet o a temps parcial, fins que els nens compleixin els 8 anys.

El permís parental s’estableix en el nou article 48 bis ET i permet a les persones treballadores cuidar dels seus fills majors d’un any durant aquest període.

Aquest permís és un dret individual i no transferible, i les dates d’inici i finalització han de ser comunicades a l’empresa amb almenys deu dies d’antelació o la concretada pels convenis col·lectius.

En cas de força major, la comunicació es pot agilitzar. A més, l’empresa pot ajornar el permís per un període raonable en situacions en què dues o més persones treballadores invoquessin aquest dret cap al mateix menor, o en supòsits que afectin greument al funcionament adequat de la mateixa, justificant aquestes causes per escrit i oferint una alternativa flexible.

Permís per a parelles de fet

El decret incorpora una proposta que també estava present a la Llei de Famílies, mitjançant la qual les parelles de fet tenen dret a 15 dies de permís per registre, igual que els matrimonis.

En conseqüència, es modifica l’apartat a) del punt 3 de l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors, que queda de la següent manera:

“La persona treballadora, prèvia comunicació i justificació, pot absentar-se del treball amb dret a remuneració per algun dels següents motius i durant el següent període de temps: a) Quinze dies consecutius en cas de matrimoni o registre de parella de fet”.

Altres mesures

Ampliació de l’adaptació de la jornada

El decret també inclou una ampliació de l’adaptació de la jornada laboral per a treballadors amb persones dependents al seu càrrec. Aquesta mesura s’aplica a aquells individus que demostrin responsabilitats de cura cap a fills majors de 12 anys, cònjuges o parelles de fet, familiars fins al segon grau de consanguinitat del treballador, així com altres persones dependents que conviuen en el mateix domicili i que no puguin valer-se per elles mateixes. En cas que l’empresa es negui, haurà de justificar la seva oposició o, si s’escau, oferir una solució alternativa.

Podeu llegir íntegrament el decret amb totes les mesures:

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-15135

Per a qualsevol consulta, no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral a l’adreça de correu electrònic laboral@addwill.eu o al telèfon +34 93 487 52 00, o fent clic aquí.