El passat 14 de juliol va entrar en vigor la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació (BOE 13 de juliol), que té com a finalitat prevenir i posar fi a qualsevol forma de discriminació, protegint les víctimes i intentant combinar la prevenció amb la reparació dels danys

Destaquen els següents articles que mereixen una especial atenció:

– Art. 2.1 Ningú podrà ser discriminat per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, orientació o identitat sexual, expressió de gènere, malaltia o condició de salut, estat serològic i/o predisposició genètica a patir patologies i trastorns, llengua, situació socioeconòmica, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

– Art. 2.3 La malaltia no podrà emparar diferències de tracte desiguals de les que derivin del mateix procés de tractament d’aquesta, de les limitacions objectives que imposi per a l’exercici de determinades activitats o de les exigides per raons de salut pública.

– Art. 9.1: No es podran establir limitacions, segregacions o exclusions per raó de les causes que preveu aquesta llei per a l’accés a l’ocupació per compte d’altri, públic o privat, inclosos els criteris de selecció, en la formació per a l’ocupació, en la promoció professional, en la retribució, a la jornada i altres condicions de treball, així com a la suspensió, l’acomiadament o altres causes d’extinció del contracte de treball.

Des de la publicació, s’ha obert el debat sobre si l’entrada en vigor d’aquesta Llei suposarà un canvi jurisprudencial en els acomiadaments de persones treballadores en situació de baixa mèdica o un cop es reincorporin després de rebre l’alta mèdica, i si estarem davant d’un acomiadament nul. De moment, toca ser cauts i caldrà redoblar esforços en la redacció de cartes d’acomiadaments en aquests casos, afegint-hi un plus de motivació.

Si necessiteu més informació al respecte, no dubteu a contactar amb nosaltres o si ho preferiu podeu plantejar-nos la vostra consulta a través del nostre formulari.