Obligació de les empreses amb més de 50 treballadors d’activar un Canal Intern de Denúncies

El passat 21 de febrer de 2023 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El nou text entrarà en vigor el proper 13 de març de 2023.

L’efecte més rellevant de la normativa esmentada és que en el termini màxim de 3 mesos totes les persones físiques o jurídiques privades que tinguin contractats més de 50 treballadors hauran d’implantar un Canal Intern de Denúncies. Aquest termini podrà ser ampliat fins al proper 1 de desembre de 2023 per a aquelles empreses que tinguin menys de 250 treballadors.

També estaran obligades a implementar un Canal de Denúncies les organitzacions obligades a tenir un Pla d’Igualtat; empreses afectades per la Llei de blanqueig de capitals; empreses dedicades a la seguretat del transport; empreses afectades per lleis de protecció al medi ambient; organitzacions que requereixin certificar-se segons determinades normes ISO; i organitzacions que participin en determinades licitacions públiques.

L’objectiu del Canal Intern de Denúncies és que l’empresa pugui rebre, gestionar i resoldre denúncies o comunicacions realitzades per membres de la seva organització o per persones externes que hi estiguin vinculades (clients, proveïdors, col·laboradors).

El legislador pretén fer un pas més en el marc del sistema de Compliance, traslladant a les empreses una responsabilitat sobre el procés de recerca de comissions o infraccions realitzades per part del personal que en forma part, amb l’ànim d’evitar i reparar el més aviat abans possible qualsevol dany ocasionat o que es pugui ocasionar.

Aquestes comunicacions poden referir-se a fets coneguts en l’àmbit d’una relació laboral o professional, ja sigui en vigor, finalitzada o fins i tot no iniciada (processos de selecció).

Aquelles empreses que no estiguin obligades a implantar aquest sistema, s’hi podran acollir creant-lo de manera voluntària amb l’objectiu de reforçar els seus procediments de transparència i bon govern corporatiu.

L’accés al sistema de comunicació interna ha de ser accessible fàcilment, independent d’altres sistemes d’informació interns i ha de garantir la confidencialitat i l’anonimat.

Així mateix, s’estableixen altres obligacions per a les empreses, com ara: establir i publicitar una política reguladora dels principis del Canal; mantenir un Llibre Registre de les comunicacions i documentar totes les investigacions realitzades; implantar un Procediment de Gestió del Canal de Denúncies; i establir garanties de protecció als informants.

L’òrgan d’administració de l’empresa haurà de designar un Responsable del Canal de Denúncies per assegurar la consecució de tots els procediments normatius.

L’incompliment de l’obligació d’implementació del Canal de Denúncies es considera una infracció molt greu i comporta sancions de fins a 1.000.000 euros.

A addwill, estem a la vostra disposició si voleu ampliar la informació o requeriu assessorament sobre aquesta qüestió per part dels nostres professionals. Podeu deixar la vostra consulta fent clic aquí.