La teva empresa realitza operacions amb empreses o persones físiques vinculades? Aplica actualment l’incentiu fiscal del “Patent box”? Ha dut a terme operacions amb paradisos fiscals? Si és així, la normativa fiscal de l’Impost sobre Societats obliga a declarar i informar de les operacions que es realitzen mitjançant el Model 232, “declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals” el termini dels quals de declaració és aquest proper mes de novembre, si la vostra empresa tanca l’exercici a 31 de desembre. En qualsevol altre cas, ho has de confeccionar el mes següent transcorregut el termini de 9 mesos des del tancament de l’exercici.

L’obligació neix en els casos següents:

(1) si l’import de la contraprestació amb cada entitat vinculada supera el límit quantitatiu de 250.000 € pel conjunt d’operacions,

(2) si realitza operacions específiques sempre que l’import conjunt de cadascuna d’aquest tipus d’operacions excedeixi els 100.000€:

  1. a) Operacions amb persones físiques que tributin en mòduls, la participació individual o conjunta dels seus familiars a l’entitat sigui igual o major al 25% del capital o fons propis.
  2. b) Transmissió de negocis, valors o participacions als fons propis d’entitats no admesos a negociació o admesos en paradisos fiscals.
  3. c) Transmissió d’immobles i operacions sobre intangibles.

(3) si amb independència del seu import, el conjunt d’operacions del mateix tipus i el mètode de valoració amb persones o entitats vinculades representen un valor superior al 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

(4) Si realitzen operacions o tinguin valors en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals independentment del seu import. Així mateix, quan una entitat es beneficiï de la reducció del règim de “Patent Box” per operacions amb persones o entitats vinculades, es veurà obligada a presentar el model 232.

Cal recordar que a l’hora de determinar si han de ser objecte de declaració, les operacions de crèdit o préstec no es valoren per l’import del capital, sinó dels interessos totals durant la vigència del contracte. Si el total d’interessos i altres operacions amb la mateixa entitat superen els 250 mil euros en aquest exercici, aleshores s’inclouran al model 232, així com la constitució i amortització del capital.

No hi ha obligació d’informar al model 232 les operacions realitzades entre entitats integrants en un mateix grup de consolidat fiscal i les realitzades amb els seus membres per les agrupacions d’interès econòmic o les unions temporals d’empreses. No obstant això, és important recordar que sí que hi ha obligació respecte d’operacions vinculades amb entitats que no formin part del grup (per exemple, a l’estranger).

La fi última d’aquest model 232, que ha estat recolzada per la sentència recent del Tribunal Suprem de 16 de març de 2022 i és doble: d’una banda, és una declaració informativa que únicament hauran d’emplenar aquelles entitats que estiguin obligades a informar de les operacions esmentades anteriorment i, per altra banda, s’entén que es redueixen les càrregues fiscals indirectes associades a la presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats.

És important recalcar la importància de la correcta declaració i presentació d’aquestes operacions al model 232, atès que, en virtut de l’article 198 de la Llei General Tributària, l’Agència Tributària pot sancionar amb 20 Euros per dada omesa, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros. No obstant això, si la declaració es presenta fora de termini sense requeriment previ, la sanció i els límits anteriors es rebaixen a la meitat.

D’altra banda, la presentació del model 232 incorrecta, inexacta o amb dades falses, exposa el contribuent a una multa pecuniària proporcional de fins al 2% de l’import de les operacions no declarades o declarades incorrectament, amb un mínim de 500€.

Obligació única o complementària

Si es duen a terme operacions vinculades que superen els 250.000€ amb una societat del Grup, la Llei fiscal també obliga a documentar-les i justificar-les mitjançant l’anomenada Documentació de Preus de Transferència.

Aquesta obligació és independent del model 232 i són acumulatives, sempre que el grup facturi més de 10 milions d’euros.

No obstant això, en cas que el grup facturi menys d’aquests 10 milions, únicament hi ha obligació de presentar aquest model 232. Per tant, superats els llindars esmentats, la presentació del model 232 és obligatòria per a totes les entitats que compleixin els requisits esmentats .

Addwill disposa de l’equip i l’experiència necessàries per dur a terme aquesta tasca amb un enfocament pràctic en la matèria, per tal de poder complir amb aquesta obligació imprescindible i obtenir, addicionalment, la informació necessària que ajudi a fer el vostre negoci més eficient.