L’Import Net de la Xifra de Negocis (INCN) i del Volum d’operacions d’un contribuent pot tenir determinades repercussions en les seves obligacions tributàries i comptables / mercantils.

En primer lloc, és important tenir en compte que tots dos conceptes, tot i que en algunes ocasions seran coincidents, en altres poden diferir. Això es deu a que l’INCN és un concepte definit per la normativa comptable / mercantil; sent el volum d’operacions un concepte fiscal, definit a l’article 121 de la Llei 37/1992, de l’Impost sobre el Valor Afegit (LIVA).

Tot i això, en moltes ocasions, la normativa fiscal recorre a l’INCN per a la regulació de l’aplicació de determinats tributs.

Sense ànim de ser exhaustius, a continuació, s’enumeren les principals repercussions de l’INCN tant en l’àmbit fiscal com en l’esfera comptable / mercantil:

>Impost sobre Societats:

 • Tipus de gravamen: A partir del 2023, els contribuents, amb un INCN del període impositiu anterior inferior a 1M € (i que no tingui la consideració d’entitat patrimonial), podran aplicar el tipus de gravamen del 23%.
 • Tributació mínima: Als contribuents amb un INCN d’almenys 20 M € durant els 12 mesos anteriors a la data en què comenci el període impositiu, els serà d’aplicació la tributació per quota mínima a la qual fa referència l’article 30.bis de la Llei 27/2014, de l’Impost sobre Societats (LIS).
 • Pagaments fraccionats: Els contribuents amb un INCN del període impositiu anterior superior als 6M €, hauran de calcular els seus pagaments fraccionats pel mètode previst a l’article 40.3 de la LIS.

A més, l’INCN tindrà incidència en el càlcul de la seva quantitat i en l’aplicació de l’import mínim als pagaments fraccionats.

 • Compensació de BINS: En funció de l’INCN del període impositiu anterior, els límits aplicables seran els següents:

             INC inferior a 20M €: 70%

             INCN igual o superior a 20M € i inferior a 60M €: 50%

             INCN igual o superior a 60M €: 25%

 • Incentius Empreses de Reduïda Dimensió (IERD): Un dels requisits per a la seva aplicació consisteix en que l’INCN tinguda en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 10M €.
 • Documentació d’operacions entre parts vinculades: L’INCN té incidència respecte al seu contingut i el compliment de l’obligació de documentar aquestes operacions.

>Impost Sobre Activitats Econòmiques (IAE): Estaran exempts els contribuents amb un INCN del període impositiu, el termini de presentació de declaracions de l’IS o de l’IRNR del qual hagués finalitzat l’any anterior al del devengament de l’impost, que sigui inferior a l’1M €.

>Repercussió comptable / mercantil: Quan, entre altres requisits, s’obtingui un INCN determinat, resultarà d’aplicació el següent:

 • Es podrà aplicar el PGC PYMES.
 • Es podran formular CCAA en format abreujat.
 • Existirà obligació de formular CCAA consolidades.
 • Existirà obligació de sotmetre les CCAA a auditoria de comptes.

Pel que fa al Volum de Operacions, tindrà les seves implicacions en l’àmbit fiscal. A continuació, es detallen les seves principals repercussions:

 • Període liquidació IVA i retencions: Quan el volum d’operacions de l’any anterior superi 6.010.121,04 €, serà mensual. Els contribuents hauran de comunicar aquesta circumstància mitjançant declaració censal.
 • Subministrament Immediat d’Informació (SII): Els subjectes passius amb període de liquidació coincident amb el mes natural, incloent-hi aquells contribuents amb un volum d’operacions de l’any anterior superior a 6.010.121,04 €, quedaran obligats al SII.
 • Limitació en l’aplicació de determinats Règims especials a l’IVA.
 • Efectes en la determinació de sectors diferenciats a l’IVA.
 • Efectes en la determinació dels terminis per a la modificació de bases imposables per crèdits incobrables a l’IVA.

A més, la normativa fiscal pot experimentar canvis, pel que sempre és recomanable consultar amb un assessor fiscal actualitzat i especialitzat per obtenir informació específica i actualitzada sobre la situació d’una empresa en particular.

No dubtis a contactar amb els nostres experts professionals del nostre departament fiscal d’addwill a través del telèfon +34 934 875 200 o del correu electrònic info@addwill.eu, o fent clic aquí.