El Govern de la Generalitat ha presentat un nou pla d’ajuts directes i de caràcter trimestral per donar suport als més afectats per la COVID-19, disposant d’un pressupost de 618 milions d’euros de gener a març, els destinataris dels quals seran principalment:

 • Treballadors autònoms que han vist reduïts els seus ingressos.
 • Micro i petites empreses que han patit una caiguda substancial de la seva facturació i que es comprometen a mantenir els llocs de treball.
 • Persones treballadores que estiguin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
 • Els sectors més afectats per les restriccions.

El Pla inclou quatre punts:

Reedició dels ajuts per a autònoms

 • L’ajut serà de 2.000 euros per a persones treballadores autònomes.
 • El pressupost estimat és de 280 milions d’euros, per tant beneficiaria aproximadament 140.000 autònoms.
 • Requisits: base imposable de l’IRPF l’any 2019 igual o inferior a 35.000 euros/any, amb rendiment net l’any 2020 igual o inferior a 17.500 euros.
 • Podran accedir-hi les persones que ja el van rebre i aquelles que potser aleshores no complien amb els requisits i ara sí.
 • La  sol·licitud és a partir del registre a una nova base de dades d’autònoms.
 • Únicament serà necessari complir amb els requisits per registrar-se a la base de dades i es podrà accedir a l’ajut directament.

Nou ajut directe a treballadors en situació d’ERTO

 • Ajuts directes per a treballadors de qualsevol sector que es trobin en ERTO.
 • Pressupost de 105 milions d’euros i  previsió d’arribar a 175.000 persones aproximadament.
 • L’import per beneficiari serà d’un mínim de 600 euros (s’ha d’acabar de concretar amb els agents socials).

Nou ajut per a la formació de treballadors en ERTO

 • Destinat a treballadors que es troben en ERTO, prioritzant els sectors més afectats.
 • L’objectiu és reconèixer l’experiència laboral dels treballadors i ajudar en la seva reorientació i requalificació.
 • Es destinarà als ajuts a la formació 25 milions d’euros i es preveu beneficiar 10.000 persones.

Ajuts per a petites i micro empreses en ERTO dirigides a mantenir els llocs de treball

 • Es destinaran 208 milions d’euros.
 • Per a empreses de menys de 50 treballadors amb una facturació de fins a 10 milions d’euros anuals que tinguin treballadors en ERTO a 31 de desembre de 2020.
 • L’ajut serà de 2.000 euros per treballador a jornada completa en ERTO amb un màxim de 30.000 euros per empresa.
 • Els 208 milions cobriran els treballadors en ERTO de les micro i petites empreses, que són un total de 104.000.
 • Per poder accedir als ajuts, l’empresa haurà de comprometre’s a mantenir la contractació dels treballadors fins al 31 de desembre de 2021; en cas d’incompliment, perdrà la totalitat de la subvenció.
 • Per rebre l’ajut, els sol·licitants només hauran de fer un certificat d’auto responsabilitat i el control administratiu del compliment dels requisits es farà un cop fet el pagament.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats o que es puguin posar en marxa en un futur.

Davant de qualsevol dubte o si volen iniciar algun procediment, poden contactar amb el Departament Laboral.