1.Exempció progressiva descendent en l’obligació de cotitzar durant els tres primers mesos següents a la fi de l’Estat d’Alarma

A partir d’l’1 de juliol de 2020, el treballador autònom que estigués percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 de Reial decret llei 8/2020 de 17 de març per fer front a l’impacte de l’COVID -19, tindrà dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional fins al setembre amb les següents quanties:

  • 100% de les cotitzacions corresponents al juliol
  • 50% de les cotitzacions corresponents a l’agost
  • 25% de les cotitzacions corresponents a setembre

La base de cotització a tenir en compte serà la que tingués en cada un dels meses.La exempció es mantindrà durant els períodes en què l’autònom percebi prestacions per incapacitat temporal o altres subsidis, sempre que es mantingui l’obligació de cotitzar i serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.

2.Transición de l’cessament extraordinari d’activitat associat a l’covid-19 a la prestació ordinària de cessament per activitat: Prestació per cessament d’activitat des de l’1 de juliol fins a setembre

 Requisits legals d’accés a la prestació:

  1. Haver percebut la prestació extraordinària per cessament d’activitat corresponent a l’30 de juny.
  2. Estar afiliats i en alta en el règim especial de treballadors per compte propi a 1 de juliol de 2020 i mantenir-se d’alta durant la percepció de la prestació.
  3. Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat.
  4. No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió contributiva de jubilació, llevat que l’autònom no tingués acreditat el període de cotització requerit per a això.
  5. Trobar-a l’corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Addicionalment, s’haurà d’acreditar no haver obtingut durant el tercer trimestre del 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 €, amb posterioritat a el reconeixement provisional de l’derecho. Aquesta prestació es podrà percebre fins al 30 de setembre de 2020. A partir d’aquesta data podrà continuar sempre que es produís la baixa a El règim especial i es complissin els requisits previstos per a aquesta prestació ordinària.

Durant el temps que l’autònom estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les cotitzacions, aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

Per determinar el dret a la prestació mensual, es prorratejaran els rendiments nets de l’trimestre no podrà excedir de 1.939,58 € mensuals.

En el cas de l’autònom que tingui un o més treballadors al seu càrrec, s’haurà d’acreditar en el moment de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tingui assumides. Per a això haurà d’emetre una declaració responsable, podent ser requerit per aportar documentació a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’entitat gestora.

En els supòsits de cessament definitiu en l’activitat amb anterioritat a el 30 de setembre de 2020, els límits dels requisits fixats es prendran de manera proporcional a el temps de la durada de l’activitat.

Si l’entitat gestora demostra que no es compleixen els requisits per accedir a la prestació, sol·licitarà la devolució de la prestació, així com la de les cotitzacions no abonades; aquestes últimes amb recàrrec.

3.Prestación extraordinària de cessament d’activitat els destinataris seran els treballadors de temporada

Els destinataris d’aquesta prestació extraordinària són els treballadors de temporada que s’hagin vist impossibilitats per a l’inici i desenvolupament ordinari de la seva activitat. Aquest nou cessament tindrà una durada màxima de quatre mesos, sempre que es presenti la sol·licitud d’l’1 a l’15 de juliol, sinó el temps comptarà des del dia següent a la sol·licitud.

Requisits per tenir dret a la prestació:

  1. Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant al menys cinc mesos en el període comprès entre març i octubre, de cadascun dels anys 2018 i 2019 .
  2. No haver estat d’alta o assimilat a l’alta durant el període comprès entre l’1 de març de 2018 i l’1 març de 2020 en el règim de Seguretat Social corresponent com a treballador per compte d’altri més de 120 dies.
  3. No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta durant els mesos de març a juny de 2020.
  4. No haver percebut cap prestació de el sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
  5. No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
  6. Trobar-a l’corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà a el pagament a l’treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització de l’descobert produirà plens efectes per a l’adquisició de el dret a la protecció.

La quantia de la prestació serà l’equivalent al 70 per cent de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o, si s’escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors de l’Mar. Durant la percepció de la prestació no hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Aquesta prestació és incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi. Igualment, serà incompatible amb el treball per compte propi quan els ingressos que es perceben durant l’any 2020 superin els 23.275 euros.

En referència a la possibilitat que els ingressos superin el límit dels 23.275 euros fixats per al 2020, l’autònom que hagi sol·licitat el pagament de la prestació podrà renunciar en qualsevol moment abans de el 31 d’agost de 2020, i tindrà efecte la renúncia el mes següent a la seva comunicació; o retornar per iniciativa pròpia la prestació, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts amb la corresponent pèrdua de el dret a la prestació.

Aquesta prestació no inclou exoneració de la quota (com venia succeint fins al 30 de juny amb el cessament d’activitat extraordinari). No obstant això, durant la percepció de la prestació no serà obligatori cotitzar, romanent el treballador autònom en situació d’alta.