El proper 13 d’octubre de 2020 entra en vigor la nova regulació de treball a distància introduïda pel RD Llei 28/2020 (BOE 2020.09.23).

Aquesta norma sorgeix d’un acord tripartit entre el Ministeri de Treball, la Patronal i els Sindicats, els continguts recullen els següents punts clau:

-Ha de ser regular, entenent-se com regular el treball a distància el prestat un mínim de el 30% de la jornada durant un període de referència de 3 mesos.

-Es regula així mateix el treball a distància per a treballadors menors i contractes formatius, establint un percentatge mínim de l’50% de prestació de serveis presencial.

-Voluntariedad de la feina a distància tant per part de l’treballador com de l’empresa. NO obstant això, l’empresa es pot veure forçada a haver d’acceptar peticions de treball a distància segons en base al que preveu l’art. 34.8 de l’Estatut dels Treballadors, si no tenen raons organitzatives per denegar-lo.

-Les empreses han de facilitar als treballadors que prestin els seus serveis a distància tots els mitjans, equips i eines necessàries per al desenvolupament de la seva activitat, garantint així mateix una atenció precisa en el cas de dificultats tècniques.

-Es exigeix ​​a l’empresa la formalització d’un acord individual especificant un contingut mínim: inventari de mitjans, despeses, horari i regles de disponibilitat, distribució de el temps a distància i presencial, centre de treball on està adscrit el treballador, lloc de treball a distància de l’treballador, termini de preavís per a canvi de modalitat, mitjà de control de l’empresa, procediment davant incidències tècniques, instruccions en referència a protecció de dades i seguretat de la informació, etc. Aquest pacte serà reversible per a ambdues parts, estant en tot cas al que estableix la negociació col·lectiva o, si no, al que estipula el propi pacte.

-L’empresa haurà de sufragar o compensar les despeses que suposi a l’treballador el desenvolupament de la feina a distància. El treballador no ha d’assumir cap despesa relacionada amb els equips, eines i mitjans vinculats a el desenvolupament de la seva activitat. La norma preveu la participació dels representants dels treballadors per negociar amb l’empresa la política de compensació de despeses.

Principi d’igualtat i no discriminació respecte a la feina presencial.

-Prevenció de riscos laborals: avaluació i planificació d’activitat a la zona de treball amb un informe i el permís de treballador.

-Es exclou de la norma el teletreball derivat de la Covid 19, que es regeix pel dret ordinari.

El RD Llei que entra en vigor a 13 d’octubre, preveu que es preservin els convenis i acords col·lectius previs durant la seva vigència o com a màxim per un any des de la publicació de l’RD Llei, extensible a 3 anys. Es concedeix un termini de 3 mesos per adaptar els acords individuals dels treballadors.

Per a més detalls a l’respecte, si us plau dirigiu-vos al nostre Departament Laboral.