Possibilitat d’impugnar i sol·licitar la devolució de les quantitats pagades en concepte d’impost sobre el patrimoni dels exercicis 2021 i 2022.

L’abril del 2021, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit un recurs que qüestiona la constitucionalitat de l’Impost sobre el Patrimoni després de les modificacions introduïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat d’aquell any.

De manera resumida, aquest recurs se centra en dos aspectes clau de la llei esmentada:

         1. L’augment del tipus màxim de l’impost, que va passar del 2,5% al 3,5%, cosa que podria qüestionar el principi de no confiscatorietat establert a l’article 31 de la Constitució.

         2.L’eliminació de la temporalitat de l’impost, convertint-lo en indefinit, cosa que podria considerar-se com la creació d’un nou tribut, contravenint allò establert a l’article 134.7 de la Constitució, que prohibeix la creació d’impostos a través d’una Llei de Pressupostos .

Si el Tribunal Constitucional finalment declarés la inconstitucionalitat d’aquestes reformes, especialment la segona, les autoliquidacions de l’impost corresponents als anys 2021 i 2022 podrien ser anul·lades, i es procediria a la devolució de les quantitats pagades juntament amb els interessos de demora corresponents.

En cas que això passi, el Tribunal Constitucional podria limitar els efectes de la sentència només a aquells contribuents que hagin impugnat les seves declaracions de 2021 i 2022, ja que, en estar en disputa, aquestes liquidacions no es consideren definitives. En cas contrari, no es realitzaria cap devolució, ja que es consideraria una “situació consolidada”. Aquesta limitació és la que va aplicar el Tribunal Constitucional a la seva sentència de 2021 respecte a la Plusvàlua Municipal.

Pel que fa al moment més convenient per presentar les impugnacions, al nostre parer era preferible deixar passar un període de temps raonable des de l’admissió a tràmit del recurs, ja que quan la impugnació fos rebutjada a la via administrativa, s’hauria de recórrer a la via contenciosa-administrativa, la qual cosa suposa afegir despeses addicionals que poden ser rellevants.

Actualment, després de més de dos anys des de l’inici del procés, l’emissió de la sentència per part del Tribunal no s’hauria de demorar excessivament, encara que aquesta qüestió continua sent incerta, ja que el Tribunal Constitucional no està subjecte a terminis obligatoris.

A l’hora de considerar la possibilitat d’impugnar les declaracions, és fonamental tenir en compte que presentar una impugnació d’una autoliquidació de l’impost sobre el patrimoni dels exercicis 2021 o 2022 interromp la prescripció de l’impost.

Per tant, s’ha de sospesar adequadament si el resultat d’una eventual sentència favorable del Tribunal Constitucional justifica la interrupció de la prescripció i, en conseqüència, la prolongació del període en què l’Administració tributària pot fer comprovacions.

Si esteu interessats en que des d’addwill procedim a impugnar les vostres declaracions de l’Impost sobre el Patrimoni dels exercicis 2021 i 2022, podeu posar-vos en contacte amb el vostre assessor de confiança o enviar un correu electrònic a info@addwill.eu. Estarem encantats de proporcionar informació detallada sobre el procediment a seguir i els costos associats al mateix.