A partir del proper mes d’abril de 2021, entra en vigor l’obligació de tenir un registre salarial, l’objectiu del qual és fer efectiva la igualtat en matèria retributiva entre homes i dones. Aquesta norma estableix mecanismes per identificar situacions de desigualtat, els quals giren entorn del principi de transparència:

Obligació de portar un registre retributiu (empreses de fins a 50 treballadors), o realitzar una auditoria laboral (més de 50 treballadors).

Aplicar un sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional.

Fer efectiu el dret d’informació dels treballadors.

Què és el Registre Retributiu

El registre salarial o retributiu obligatori és un document on han de constar tots els valors mitjans dels salaris dels treballadors d’una empresa (inclosos complements salarials i percepcions extrasalarials) dividits per sexes i distribuïts per grups i categories professionals, o llocs de treball iguals .

Empreses obligades al Registre Retributiu

Totes les empreses que operen a Espanya estan obligades a portar un registre salarial, independentment de la mida de les mateixes. El Registre de salaris ha d’incloure a tots els empleats de l’organització.

Pot multar la Inspecció per no tenir el Registre?

A partir d’abril de 2021, la Inspecció podrà sol·licitar a les empreses aquests registres salarials i podrà sancionar aquelles que no tinguin fet el registre, duent a terme les accions administratives i judicials, individuals i col·lectives oportunes.

Validesa del Registre Retributiu

El Registre salarial o retributiu tindrà una validesa d’un any natural, excepte circumstàncies que suposin una alteració de les dades i s’haurà d’actualitzar quan hi hagi canvis en la normativa.

Quan entra en vigor el Registre Salarial obligatori

El Registre salarial entra en vigor el 14 d’abril de 2021, data d’entrada en vigor del RD 902/2020, a partir de la qual totes les empreses espanyoles han de portar i mantenir un registre retributiu. El registre haurà de permetre acreditar que els criteris amb què es fixen les retribucions respecten el principi d’igualtat i els requisits legals, i haurà d’estar a disposició de la Inspecció de Treball i dels representants dels treballadors.

Auditoria Salarial

L’auditoria salarial és un pas més al registre, ja que significa una valoració dels llocs de treball amb l’objecte de detectar possibles bretxes salarials entre treballadors. Es requereix el disseny d’un pla d’actuació en el cas de detectar les possibles desigualtats retributives entre els treballadors.

Aquesta auditoria només és obligatòria per a empreses de més de 50 treballadors i ha de formar part del Pla d’Igualtat. El Departament Laboral queda a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte, així com per realitzar el registre salarial si així vostè ens ho indica.