Dimarts 6 de setembre el Govern va aprovar el Reial decret llei 16/2022, que té com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social de les empleades de la llar a les de la resta de persones treballadores per compte d’altri. El canvi més destacat és que aquests treballadors que majoritàriament són dones podran accedir a un subsidi de desocupació.

Les empleades de la llar deixen així de ser l’únic col·lectiu laboral que no tenia protecció en situació d’atur, malgrat que la majoria tenen relacions laborals a temps parcial i intermitents, que sovint finalitzen sobtadament per defunció dels seus ocupadors i amb un règim especial d’acomiadament que permetia els acomiadaments arbitraris i intempestius sense cap mena d’indemnització.

1-Com afecta les empleades de la llar

El canvi principal que estableix aquesta nova normativa és que, a partir d’ara, les treballadores de la llar tindran el dret a la prestació per desocupació, així com a les assistencials quan no es té dret a la contributiva. Tot i això, el decret inclou diversos aspectes:

  • Fi del desistiment: s’elimina la figura del desistiment, que permetia l’acomiadament sense causa i, per tant, sense les garanties de l’acomiadament per a aquestes situacions, en permetre prescindir de les treballadores de la llar sense justificar cap causa. A partir d’ara caldrà acreditar els motius que puguin donar lloc a la finalització del contracte amb les empleades, estenent, en conseqüència, la protecció davant de l’acomiadament.
  • Formació: el Govern espanyol desenvoluparà polítiques de formació i acreditació per a les persones empleades de la llar dedicades a la cura o l’atenció de les persones que formin part de l’àmbit domèstic i familiar. Aquestes iniciatives tindran en compte les particulars condicions de treball en aquest sector i les persones treballadores que hi desenvolupen la seva activitat.
  • Infermetats professionals: La norma estableix també el compromís de creació d’una comissió d’estudi que té per objectiu la inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de malalties perquè s’identifiquin i es corregeixin les deficiències que existeixen en l’àmbit de la protecció davant les malalties professionals dels treballs desenvolupats majoritàriament per dones.

2-Qui assumeix les cotitzacions

Els ocupadors assumiran les obligacions en matèria de cotització per als treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores/mes per ocupador, i s’eliminarà la possibilitat que siguin els treballadors els que sol·licitin directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades.

3-Bonificacions

Els imports d’aquestes cotitzacions per desocupació i Fogasa estaran bonificats en un 80%, mentre que la de cotització per contingències comunes tindrà una reducció mínima del 20% que es podrà ampliar segons tipus de família, nivells de renda i patrimoni. Aquest punt serà desenvolupat en un reglament, de manera que els Ministeris de Treball i Seguretat Social s’han donat un termini de sis mesos.

4-A partir de quan cotitzen

Les empleades adquireixen des d’aquest 1 d’octubre del 2022 aquest dret a percebre l’atur si són acomiadades, però per poder accedir a la prestació contributiva han d’haver estat cotitzant durant un any com la resta d’assalariats.

5-Qui podrà acollir-se a aquesta protecció

Per als ocupadors, la majoria famílies, la nova cotització per desocupació fixada en un tipus del 6 % (del qual l’ocupador assumeix el 5 % i el treballador l’1 %) i el 0,2 % per al Fogasa suposarà un increment de la quota mensual a la Seguretat Social de 31,38 euros en cas de cotitzar per una base de 1.166,7 euros o de 4,49 euros en una de 500 euros, segons les dades facilitades per la Seguretat Social. A més, la Seguretat Social actualitzarà de manera automàtica les quotes que es carreguen als ocupadors.

Tots els treballadors de la llar podran tenir dret a aquest subsidi de desocupació, però cal estar donat d’alta a la Seguretat Social i hi estan obligats des de la primera hora de treball.

Si voleu ampliar la informació, podeu posar-vos en contacte amb el departament de laboral, o si ho preferiu podeu contactar-nos a través del nostre formulari fent clic aquí.