Donada la importància d’aquesta qüestió, és d’interès recordar a tots els nostres clients i col·laboradors que, en cas que decideixin implantar el control de temperatura en les seves empreses, han d’informar als seus treballadors pel que fa a el tractament de les dades personals obtingudes mitjançant el referit control , per tal de complir la normativa vigent.

En aquest sentit, serà imprescindible informar els treballadors respecte a:

  • La identitat i dades de contacte de l’empresa: En aquest sentit recomanem habilitar i facilitar un correu electrònic específic per a qüestions relatives a dades personals.
  • La finalitat de l’tractament a què es destinen les dades personals: En aquest cas, la finalitat expressada hauria de ser (i) protegir la salut i la vida de les persones que es troben en el lloc de treball i (ii) contribuir a la contenció de l’actual pandèmia.
  • La base jurídica de l’tractament: Apartats d) ie) de l’article 6.1 de l’Reglament (UE) 2016/679, així com l’apartat c) de l’esmentat article en relació amb la normativa vigent de riscos laborals.
  • Termini o durada de l’tractament: S’haurà d’informar que aquest tractament es durà a terme durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir la finalitat i les obligacions legals anteriorment esmentades.
  • Drets d’el treballador: S’haurà d’informar que aquests tenen, respecte a les seves dades personals, els drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del seu tractament, oposició a el tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. També s’haurà d’explicar que els interessats tenen el dret a presentar una reclamació davant les autoritats de control.

Per complir amb totes aquestes obligacions d’informació, recomanem enviar una comunicació específica als treballadors de l’empresa.

Els professionals de addwill queden a la seva disposició per a qualsevol qüestió que puguin tenir sobre el compliment d’aquesta obligació legal.