El dia 10 de juliol de 2021 es va publicar en el B.O.E la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.

Aquesta nova llei manté i reforça la mateixa regulació que s’establia en el RD Llei 28/2020 (de treball a distància), sent els aspectes destacats els que detallem a continuació:

  • El treball a distància que es va implantar excepcionalment com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la COVID 19, i que es manté vigent, se li seguirà aplicant la normativa laboral ordinària prèvia a aquesta llei. Aquesta llei serà d’obligat compliment un cop es donin per finalitzades les mesures de contenció relacionades amb el COVID 19, respecte a aquells treballadors que continuïn realitzant treball a distància.
  • S’entendrà que és treball a distància el que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim d’un trenta per cent de la jornada.
  • Voluntarietat del treball a distància per a la persona treballadora i per a l’empresa, que s’haurà d’acordar per escrit.
  • Es regula el dret a la prevenció de riscos laborals per a les persones que treballen a distància, i els drets relacionats amb l’ús de mitjans digitals.
  • Es regulen les facultats d’organització, direcció i control empresarial en el treball a distància.
  • S’augmenten les sancions per l’incompliment de les mesures establertes respecte al treball a distància.

Si vol ampliar la informació, pot posar-se en contacte amb el nostre Departament Laboral.