El 28 de desembre de 2022 es va aprovar la Llei 38/2022, que va modificar la Llei 19/1991 de l’Impost sobre el Patrimoni, amb l’objectiu de fer tributar en l’impost sobre el patrimoni a les persones físiques no residents a Espanya que comptin amb la titularitat de béns immobles situats al territori espanyol a través d’entitats no residents.

És important destacar que aquesta nova regulació afectarà no només els anys 2023 i següents, sinó també l’any 2022.

Situació fins a l’entrada en vigor de la nova norma

Fins a l’entrada en vigor de la Llei 38/2022, la situació era que els no residents a Espanya que fossin propietaris d’immobles radicats a Espanya a través de societats no residents no quedaven sotmesos a tributació per l’Impost de Patrimoni, encara que aquesta societat només tingués com a actiu o actius immobles situats a Espanya.

Així ho havien confirmat els Tribunals de Justícia i la Direcció General de Tributs diverses vegades.

Mesures introduïdes per la Llei 38/2022

Les mesures afecten la tributació de les persones físiques no residents que siguin propietàries d’immobles a Espanya a través de societats no residents.

La norma aprovada canvia les regles vigents de l’Impost sobre el Patrimoni per a les persones físiques no residents que siguin propietàries d’immobles a Espanya indirectament, mitjançant una o diverses societats estrangeres.

S’estableix que les persones físiques no residents a Espanya quedin subjectes a l’Impost sobre el Patrimoni per la tinença de participacions a qualsevol entitat no resident a Espanya sempre que l’actiu estigui constituït en, almenys, el 50%, de forma directa o indirecta, per béns immobles dins el territori espanyol.

Per determinar la composició de l’actiu, el valor net comptable dels immobles de la societat haurà de ser substituït pel més gran entre els tres valors següents:

  • el valor cadastral,
  • el determinat o comprovat per l’Administració,
  • el preu, la contraprestació o el valor d’adquisició.

El valor net comptable de la resta dels béns o drets no immobiliaris s’ha de substituir pel seu valor de mercat a la data de meritació de l’impost.

Actualment, la llei de l’Impost sobre el Patrimoni, que grava les persones físiques no residents a Espanya que compten amb actius o drets radicats a Espanya, preveu la possibilitat d’aplicar la normativa de l’Impost aprovada per la comunitat autònoma on radiqui el valor més gran dels béns i drets.

Per això es podria interpretar que les persones físiques no residents, que disposin d’immobles a través de societats no residents, puguin optar per la llei de la comunitat autònoma on radiqui el subjacent immobiliari de la societat en què participin.

Això no obstant, aquesta nova normativa no fa esment a aquest aspecte, amb la qual cosa es requerirà la interpretació de la Direcció General de Tributs i, si escau, dels Tribunals de Justícia per aclarir aquesta qüestió.

Depenent de si l’administració accepta o no aquesta interpretació, l’Impost de Patrimoni serà aplicable a les persones físiques titulars indirectament de béns immobles de les comunitats autònomes com la Comunitat de Madrid o Andalusia, que tenen bonificat aquest impost per normativa autonòmica.

Igualment, aquestes persones poden quedar subjectes al nou Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (ITSGF), també aprovat per la mateixa Llei 38/2022, que serà aplicable quan el valor directe o indirecte dels actius o drets situats a Espanya fora superior a tres milions d’euros.

Als efectes de la seva inclusió a la base imposable de l’impost de patrimoni o de l’ITSGF, sorgeix igualment el dubte interpretatiu sobre per quin import s’haurien de valorar les participacions en societats no residents a Espanya amb inversions majoritàries en immobles espanyols, especialment sobre si s’hauria d’excloure la part de valor de les accions que proporcionalment corresponguin als actius de l’entitat que no estiguin localitzats en territori espanyol.

Quan es presentarà la primera declaració d’impostos sota aquesta nova normativa?

El pagament dels dos impostos s’hauria de fer durant el mes de juny (Impost de Patrimoni) i juliol (ITSGF) de l’exercici següent a la meritació, amb la qual cosa produïda la meritació a 31 de desembre de 2022, les persones afectades per aquest canvi normatiu haurien de presentar ja declaració als mesos de juny i juliol de 2023.

A addwill, estem a la vostra disposició si desitgeu ampliar la informació i assessorament relatiu a aquesta qüestió per part dels nostres experts professionals del departament fiscal. Podeu deixar la vostra consulta fent clic aquí.