El passat dia 29 de setembre de 2021 es va publicar al B.O.E el R.D. Llei 18/2021, de què, entre altres continguts, regula la pròrroga dels ERTES. Aquests són els punts més importants que detalla l’esmentat R.D.:

1. Es prorroguen automàticament els expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a la crisi de la COVID 19, vigents a data 30/09/2021, fins al dia 31/10/2021. S’autoritzarà una pròrroga d’aquests ERTES, del 01/11/2021 al 28/02/2022, prèvia presentació per part de l’empresa, davant l’autoritat laboral, d’una relació dels treballadors afectats, entre l’1 i el 15 d’octubre.

2. Es permeten aplicar beneficis en matèria de cotització dels expedients de regulació temporal d’ocupació, en major o menor quantia, en base  a que l’empresa desenvolupi accions formatives o no les desenvolupi. Les exoneracions seran d’un 40% o 50% (depenent del nombre de treballadors) si no es desenvolupa cap formació, i del 80% si s’imparteixen accions formatives.

3. Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagin percebut alguna modalitat de prestació per cessament d’activitat a l’empara del que disposa el Reial Decret Llei 11/2021, de 27 de maig sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

4. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus COVID-19.

5. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi.

6. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms que exerceixen activitat i a 30 de setembre de 2021 vinguessin percebent alguna de les prestacions de cessament d’activitat previstes en els articles 7 i 8 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms i no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

Si vol ampliar la informació, pot posar-se en contacte amb el nostre Departament Laboral.